Szkoła muzyczna I stopnia w Bogatynii kształci dzieci i młodzież w wieku od 6-stego roku życia (cykl dziecięcy 6-cio letni) i od 11-stego roku życia (cykl młodzieżowy 4-ro letni).

Celem szkoły muzycznej jest:

  • rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych
  • kształtowanie wrażliwości na odbiór muzyki i sztuki
  • rozwijanie sprawności manualnych, słuchowych, głosowych
  • opanowanie gry na wybranym instrumencie i umieętności samodzielnej pracy nad tekstem muzycznym
  • organizowanie występów i koncertów przygotowanych przez uczniów szkoły
  • propagowanie muzyki w środowisku lokalnym
  • przygotowanie do dalszego kształcenia muzycznego

 

Ochrona danych osobowych

Drodzy rodzice, opiekunowie, uczniowie.

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym informujemy:

1. Administratorem Panstwa Danych osobowych jest Niepubliczna Szkola Muzyczna I Stopnia z siedziba przy ul. Wyczolkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia

2. Z administratorem ochrony danych można kontaktować poprzez adres email: (lub pisemnie na adres siedziby administratora) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

4. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi hotelarskie i zakwaterowania (w przypadku kursów, obozów, szkoleń i warsztatów wyjazdowych) informatyczne, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe, pocztowe, kurierskie.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

7. Mają Państwo prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje niezgodnie z w/w rozporządzeniem i ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego.